ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ, ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ !