ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ: Big News! ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನವು ಶೇಕಡಾ 6 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ